Gerrit Hiemstra voorziet grote kansen voor de infra

Meteoroloog, voormalig NOS-weerman en ondernemer Gerrit Hiemstra besprak de uitdagingen van klimaatverandering en de kansen voor de infra. Hij deed dit tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Stichting Infra Bindt op woensdag 18 oktober. Meer dan 200 gasten kwamen voor het programma met meerdere interessante sprekers naar Hogeschool Inholland in Alkmaar.

Na het welkomstwoord door Peter Bakker, bestuurslid van Infra Bindt en directeur van infra-opleidingsbedrijf SPG Noord-Holland, nam Robert Chamski het stokje over. Hij is teamleider Built Environment van Hogeschool Inholland en luidde de noodklok over de sterke afname van het aantal hbo-studenten Civiele Techniek. Om het vakgebied te promoten, lanceerde de sector de campagne ‘Civiele Helden’ met een inspirerend filmpje, zie https://studeercivieletechniek.nl/. Robert riep op de boodschap uit te dragen.

Gert Oerlemans, voorzitter van Infra Bindt, benadrukte dat de stichting al meer dan 10 jaar stevig aan de weg timmert in Noord-Holland om de sector te promoten en jonge mensen aan te trekken. Dit gebeurt door deel te nemen aan beurzen en Promotie Evenementen Techniek voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs en door gastlessen te geven aan klas 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. Het afgelopen schooljaar waren dit zelfs 180 gastlessen, ver boven het oude record van 130 uit 2019 (vóór de coronapandemie). Gert riep bezoekers op om nieuwe gastdocenten via de website aan te melden.

 

Ander water- en bodembeheer

Maarten Poort presenteerde hoe klimaatverandering effect heeft op projecten van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Hij is hier programmamanager Wateropgave. “Het hoogheemraadschap is met name verantwoordelijk voor de waterveiligheid, voor schoon en gezond water en voor voldoende water. Het grootste deel van ons gebied ligt onder de zeespiegel. De zeedijk, boezemgebieden, polders, afwateringssloten en gemalen houden dit gebied leefbaar. Klimaatverandering veroorzaakt meer regenwater dan waarop dit systeem is ontworpen. Het hoogheemraadschap kan hier deels wat aan doen door het systeem aan te passen, maar verder komt het aan op ruimtelijke ordening.”

“Het waterbewustzijn moet omhoog en ruimtelijke ordening moet veel meer water- en bodemsturend worden. Dit betekent functies als wonen op de juiste plek neerzetten en maatregelen nemen die de waterveiligheid op verschillende manieren borgen. Bepalend voor klimaatbestendig bouwen zijn de mechanismen hoog/laag (waterveiligheid), stabiel/slap (bodemdaling) en droog/nat (wateroverlast/-tekort). Door deze mechanismen in kaarten te vertalen, wordt duidelijk welke functies het beste waar kunnen komen. Daarmee geven wij als waterschappers advies over klimaatbestendig bouwen.”

 

Boezemberging Vliegveld Bergen

Daan Bood is technisch adviseur bij het hoogheemraadschap en directievoerder van het project Boezemberging Vliegveld Bergen. “In het gebied Alkmaar – Heiloo is de afstand tot de gemalen vrij groot en is er een verhoging in het landschap, waardoor het water niet goed weg kan. De nieuwe boezemberging ter plaatse van het voormalige vliegveld Bergen moet de situatie verbeteren. Een mooie koppelkans was de verkoop van gronden door de provincie, wat lange vergunningsprocedures voorkwam.”

“We hadden te maken met drie specifieke uitdagingen: de Wet natuurbescherming, archeologische vondsten en niet gesprongen explosieven. Het vliegveld was namelijk in oorlogstijd in gebruik. Samen met de aannemer hebben we alle nodige maatregelen genomen. Zo kregen we ontheffing op de Wet natuurbescherming door onder meer paddenschermen te plaatsen. Van de oorspronkelijke polderberging hebben we nu een boezemberging gemaakt. Deze maakt het gebied minder kwetsbaar voor wateroverlast en watertekort door extreem weer.”

 

‘Klimaatverandering, wat moet je ermee?’

Met deze prikkelende titel vertelde Gerrit Hiemstra over de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Hij is meteoroloog, voormalig NOS-weerman en ondernemer. Met zijn bedrijf Weather Impact adviseert hij over maatregelen om de invloed van klimaatverandering en extreem weer op te vangen. Hij is bovendien mede-eigenaar van Oarshûs om mensen te helpen met de bouw van biobased woningen.

“De grafiek van de gemiddelde temperatuur dateert van 1850. Dit is het nulpunt. Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw stijgt de temperatuur heel sterk. Als dat doorzet, bereiken we de 1,5 graad stijging al in 2035 en 2 graden in 2060. Dit heeft op wereldschaal veel impact, maar niet overal in dezelfde mate. De oorzaak is het gebruik van fossiele brandstoffen waarbij broeikasgassen vrijkomen. De belangrijkste is CO2. De uitstoot was vrij lang constant, maar is in korte tijd met 50% toegenomen. De moleculen blijven gemiddeld 100 jaar in de atmosfeer. Als de concentratie toeneemt, wordt steeds meer aardstraling opgevangen, waardoor de aarde opwarmt. Dit heeft allerlei gevolgen: stijging van de zeespiegel, een hogere gemiddelde temperatuur met vaker hitte, drogere zomers, nattere winters, meer extreme zomerbuien en mogelijk sterkere windstoten en valwinden bij buien.” Lees meer op https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/knmi-23-klimaatscenario-s.

Het Klimaatakkoord moet het tij keren. Doelstellingen zijn 55% CO2-reductie in 2030 en 100% CO2-reductie in 2050 ten opzichte van 1990. “Deze doelstellingen zijn een grote uitdaging en met z’n allen moeten we aan de slag. De mogelijkheden zijn mitigatie en adaptatie. Mitigatie houdt in: klimaatverandering tegengaan. Denk aan de bouw van windmolens, de aanleg van warmtenetten en zwaardere elektriciteitskabels om gas te vervangen en het verbeteren van railverbindingen. Adaptatie betekent aanpassen aan klimaatverandering. Denk aan dijkverhoging, ruimte voor de rivier, berging van regenwater en het repareren van paalrot in veengebieden. De infra speelt hierbij een belangrijke rol en zal zelf moeten overstappen op elektrisch materieel.”

“Klimaatverandering is het gevolg van onze levensstijl op basis van fossiele brandstoffen. Nu worden we geconfronteerd met de gevolgen. Landen die niet verantwoordelijk zijn, krijgen wel de rekening gepresenteerd. We moeten het radicaal anders gaan doen en dat begint bij persoonlijke keuzes.” Hiemstra geeft als tips om minder energie te gebruiken, aardgas te vervangen door elektriciteit, te stoppen met tanken, veganistisch te eten, niet te vliegen, minder spullen te kopen en meer te recyclen.

“Accepteer klimaatverandering en stop zo snel mogelijk met fossiele brandstoffen. Richt je op de toekomst en doe wat daarvoor nodig is. Laat ook de jongere generaties meepraten en meebeslissen, want de klimaatverandering zal vooral voor hen merkbaar zijn. Zet als persoon en als ondernemer echte stappen en draag die uit, zodat ze uitstralen naar de omgeving. Zo kun je echt impact maken. We moeten met z’n allen de klimaatverandering tegengaan en de gevolgen opvangen. Klimaatverandering biedt echter ook grote kansen, met name voor de infra.”

 

Netwerken

Dagvoorzitter Peter Bakker bedankte de sprekers voor hun boeiende presentaties en Hogeschool Inholland voor de gastvrijheid. Vervolgens kregen de aanwezigen volop de gelegenheid om te netwerken, onder het genot van een hapje en een drankje. Ontmoeten, verbinden en samenwerken is wat Infra Bindt met alle activiteiten nastreeft in het belang van de sector.

Foto’s: Tazama Bedrijfsfotografie

Landelijke campagne promotie Civiele Techniek

Maandag 16 oktober is de landelijke campagne voor de promotie van Civiele Techniek van start gegaan met de lancering van de website Studeer Civiele Techniek | Civiele Helden en de film: https://youtu.be/GQVUaf7kPlg?si=XrXQf7LkI-V9gpgD.

In een unieke samenwerking slaan de hogescholen de handen ineen om het vakgebied Civiele Techniek  beter op de kaart te zetten.

Wat is Civiele Techniek eigenlijk? Op die vraag hebben jongeren vaak helemaal geen antwoord óf ze hebben geen goed beeld. Dat is terug te zien in een teruglopend aantal aanmeldingen in het hbo. Via video’s en het online platform Studeercivieletechniek.nl maken jongeren kennis met de wereld van Civiele Techniek en ontdekken ze de mogelijkheden binnen de Infra.

Naast een online campagne verzorgen de samenwerkende hbo-opleidingen ook voorlichting op het voortgezet onderwijs met lesmateriaal en de video Civiele Helden. De website Studeercivieletechniek.nl bevat voor leraren en leerlingen informatie over het vakgebied en studie-informatie. Voor docenten en bedrijven is er een toolkit beschikbaar om de campagne onder de aandacht te brengen.

Bericht van de voorzitter

De gastlessen zijn razend populair! Na de coronaperiode waren scholen extra enthousiast en de aanvragen stroomden binnen. We zijn bij 41 scholen aan de slag gegaan. Het oude record stond op 130, maar de teller staat voor dit schooljaar op 180 gastlessen. Een absoluut record!

Daarnaast waren we druk bezig in Amsterdam. Daar zetten wij ons in bij het Tech Island in het westelijk havengebied, waar we veel gastlessen over de infra gaven.

Gastdocenten

Gelukkig konden we weer op onze gastdocenten rekenen. Ondanks de volle agenda’s zetten zij zich weer van harte in voor de gastlessen. We kregen veel enthousiaste reacties van de gastdocenten zelf en van de scholen.

We blijven op zoek naar nieuwe enthousiaste vakgenoten die ambassadeur voor de infra willen worden. Nieuwe gastdocenten zijn van harte welkom, want vele handen maken licht werk! U kunt zich bij ons aanmelden via info@infrabindt.nl.

Open Dagen

De Open Dagen waren dit jaar op 7 december 2022 en op 16 februari 2023. Dankzij een intensieve wervingscampagne kregen wij weer enthousiaste bezoekers binnen de poorten. Lees het verslag hierover op de nieuwspagina van onze website.

NH Kampioenschap Straatmaken

Op 16 en 17 maart 2023 vond het Noord-Hollands Kampioenschap Straatmaken plaats. Gastlocatie was het Infra Opleidingsbedrijf SPG-NH in Heerhugowaard. Vijf duo’s hebben hun beste kunnen laten zien met een stukje sierstraatwerk. Lees hierover meer op de nieuwspagina van onze website.

Promotie Evenementen Techniek (PET)

Dit schooljaar namen we weer deel aan acht Promotie Evenementen Techniek (PET) voor het basisonderwijs. Infra Bindt werd vertegenwoordigd door diverse aannemers. Alle evenementen waren een groot succes en hoogtepunt was weer de brug van papier die leerlingen konden bouwen. Er kwamen mooie oplossingen uit de bus, waarbij de ploeg met de sterkste brug een prijs won.

Meer informatie is te vinden op www.petevents.nl en op www.techportal.nl.

Jaarlijkse netwerkbijeenkomst

Onze jubileumbijeenkomst op 12 oktober 2022 was een groot succes. Met historicus Maarten van Rossem en Martijn Groot (Stadswerk 072) hadden we interessante sprekers!

Graag nodig ik u uit voor onze jaarlijkse netwerkbijeenkomst op 18 oktober 2023 bij Hogeschool Inholland in Alkmaar. Gastspreker Gerrit Hiemstra zal ons bijpraten over de invloed van klimaatverandering op de infrasector.

Fijne zomer!

Ik bedank iedereen voor de medewerking en wens u een mooie zomer.

Gert Oerlemans,

voorzitter Infra Bindt

Open Dagen Infra Bindt op 7 december en 16 februari

De Open Dagen van Infra Bindt zijn een mooie traditie die we graag voortzetten. Afgelopen periode vonden weer twee van deze kennismakingsdagen plaats. Met voorlichting op scholen en advertenties trokken we scholieren aan. Dat leverde toch weer ruim 40 toekomstige studenten op!

Op 7 december 2022 organiseerde Infra Bindt een Open Dag. Door voorlichting op scholen te geven, technische opdrachten in de praktijkhal van SPG-NH te organiseren en gastlessen met workshops op het voortgezet onderwijs te verzorgen, stroomden de inschrijvingen binnen. De avond is bezocht door 30 toekomstige studenten die een opleiding zoeken in de infra. Junior Everij uit Den Helder won de Samsung tablet en Regilio Heijmans maakte een leuke vlog voor internet.

Ook op 16 februari 2023 organiseerde Infra Bindt een Open Dag. We hoopten op een hoge opkomst, omdat we veel hadden geadverteerd. Deze was met 16 bezoekers wat lager dan de vorige Open Dag, maar hun enthousiasme was groot. Diverse toekomstige wegenbouwers waren in de hal bezig met opdrachten en inmiddels zijn de eerste kandidaten al bij een aannemer geplaatst. De tablet ging dit keer naar Ryan Brouwer op Texel. Ryan start na de vakantie via het SPG-NH als leerling-opperman bestrating bij DDK Straatwerk op Texel.

Beide Open Dagen vonden plaats in het Infra Opleidingscentrum in Heerhugowaard.

NH-Kampioenschap Straatmaken van hoog niveau

De grote praktijkhal van SPG Noord-Holland was op 16 en 17 maart 2023 het strijdtoneel van het Noord-Hollands Kampioenschap Straatmaken. Vijf duo’s bogen zich over de aanleg van 25m2 sierbestrating: een kleurig tafereel met Amsterdamse kades en grachten. Manolito van Bommel en Justen Groot wonnen de eerste prijs.

De wedstrijdopdracht was uitdagend, beamen de winnaars desgevraagd. Ze gaan naar huis met de gouden straatmakershamer, een belangrijke erkenning voor hun vakmanschap én een fantastische aanbeveling bij nieuwe werkgevers. Daarnaast krijgt het winnende werkstuk een ereplekje in de hoofdstad.

De juryleden – Kees Holthuijsen (Gemeente Dijk en Waard) en Jan van Diepen (Gemeente Alkmaar) – beoordeelden de resultaten. Straatmaken vraagt samenwerking, precisie en tempo. De deskundigen waren lovend over het niveau van de mannen. “Het was een moeilijke beslissing”, aldus Kees. “De verschillen waren minimaal.”

SPG-NH is de organisator van het tweejaarlijkse evenement. Het opleidingsbedrijf voor de grond-, weg- en waterbouw schoolt straatmakers en begeleidt de vakmannen naar werk. De opleidingen worden aangeboden in samenwerking met het Regio College. Dit ROC, met de hoofdlocatie in Zaandam, heeft in Heerhugowaard een aparte vestiging voor de infra-opleidingen.

De mbo-opleiding voor straatmaker is populair. Naast een vierdaagse werkweek volgen studenten een betaalde lesdag. “Werk gegarandeerd”, weet SPG-NH-directeur Peter Bakker. “Er is grote vraag naar goede vaklieden in de infra. Nu en in de toekomst.”

Themaweek Horizon College leerjaar 1

Startende studenten van de mbo-opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra BOL4 komen bij het Horizon College eerst in een combiklas terecht. Zo helpen we de studenten een goede keuze tussen bouw en infra te maken. In februari hielden we met dit doel ook een themaweek, met excursies naar interessante bouwprojecten en andere activiteiten.

De meeste nieuwe studenten willen een bouw gerelateerde opleiding volgen, maar weten niet goed of ze voor Bouwkunde of Infra zullen kiezen. Met name van Infra hebben ze nog geen duidelijk beeld. Wat gebeurt daar allemaal? Wat kan ik worden? Welke werkzaamheden kan ik daar uitvoeren?

In het eerste halfjaar van de opleiding volgen de studenten lessen in zowel Bouwkunde als Infra en voeren ze projecten uit met een gecombineerde invulling. Ook nodigen we van beide vakgebieden mensen uit het bedrijfsleven uit om gastlessen te geven. Daarnaast organiseren we excursies om de studenten een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van bouw en infra. Na het eerste halfjaar maken de studenten een keuze en volgen de rest van hun vierjarige opleiding één van deze twee richtingen.

In februari hielden we een themaweek om de studenten tegen het einde van dit eerste halfjaar nog meer inzicht te geven. De week was gevuld met bezoeken aan verschillende bouwprojecten. Een greep uit de activiteiten die op het programma stonden:

  • projectbezoek ‘De Groene Boog’: aanpassing/aanleg van A16 bij Rotterdam;
  • projectbezoek Levvel: verbeteren, renoveren en aanpassen van de Afsluitdijk;
  • projectbezoek Zuidas Amsterdam: Zuidasdok, Station Amsterdam Zuid en vernieuwing A10 Zuid;
  • projectbezoek Blankenburgverbinding: aanpassing A24 bij Rotterdam;
  • bezoek aan de Infratech;
  • projectbezoek N243;
  • gastlessen door verschillende infrabedrijven.

De ontvangende bedrijven vertelden onze studenten bevlogen over het vakgebied en de mogelijkheden. Zo proberen we zoveel mogelijk studenten te enthousiasmeren, met name voor de infra.

 

Jaarlijkse netwerkbijeenkomst op 18 oktober

Onze jubileumbijeenkomst op 12 oktober 2022 was een groot succes. Met historicus Maarten van Rossem en Martijn Groot (Stadswerk 072) hadden we interessante sprekers en een volle zaal! Dit jaar houden wij onze jaarlijkse netwerkbijeenkomst op woensdag 18 oktober 2023 met als gastspreker Gerrit Hiemstra. Graag nodigen wij u hiervoor uit.

Al ruim 10 jaar brengen wij onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de infra in Noord-Holland bij elkaar. Tijdens vele gastlessen, Open Dagen en evenementen komen jongeren in contact met de opleidingen en mogelijkheden in onze sector. Zo helpen wij de infra vooruit, met de hulp van onze donateurs en gastdocenten.

Tijdens onze volgende netwerkbijeenkomst zal meteoroloog en weerpresentator Gerrit Hiemstra ons bijpraten over de invloed van de klimaatverandering op de infrasector. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 oktober 2023 om 14.30 uur bij Hogeschool Inholland in Alkmaar. U bent van harte welkom! Zet u deze datum alvast in uw agenda?

Maarten van Rossem zet de infra in de schijnwerpers

Historicus Maarten van Rossem en projectleider Martijn Groot (Stadswerk072) gaven een uiteenzetting over de renovatie van de Munnikenweg in Alkmaar. Dit ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Stichting Infra Bindt. Woensdag 12 oktober 2022 kwam een breed publiek samen in het AFAS Stadion, bestaande uit bijna 200 mensen die de infra een warm hart toedragen.

 

10 jaar Infra Bindt

Al 10 jaar brengt Stichting Infra Bindt onderwijs, bedrijfsleven en overheid bij elkaar om de infrabranche in Noord-Holland te promoten en van goed opgeleide mensen te voorzien. De stichting draait op donateurs die een financiële bijdrage leveren en mensen afvaardigen om gastlessen op scholen te verzorgen en de sector de presenteren op de Promotie Evenementen Techniek. Tien jaar geleden gingen het Horizon College, het Regio College en SPG-NH als Infra Bindt van start, met het bestuur als drijvende kracht. Het operationele team bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende scholen. Nu zijn er 82 donateurs en circa 100 gastdocenten. Ook op Amsterdamse scholen gaan de gastlessen nu van start. De samenwerking heeft tot dit mooie resultaat geleid, in het belang van de prachtige sector met bijzondere projecten, waaronder de Munnikenweg in Alkmaar.

 

Innovatie op de Munnikenweg

De Munnikenweg in Alkmaar is een van de oudste wegen van Noord-Holland, aangelegd in de 13e eeuw. De weg is in opdracht van Graaf Floris V verbreed en werd dé verbinding tussen Kennemerland en West-Friesland. Aan het eind van de 19e eeuw is de weg verlegd en voorzien van kasseien. Sinds 2018 heeft deze de monumentenstatus, als enige in Nederland. Martijn Groot (Stadswerk 072 Gemeente Alkmaar) was projectleider van het groot onderhoud en vertelt over de primeur: de eerste keer dat kasseien machinaal worden bestraat.

Martijn Groot presenteert                                                          Foto: Pierre Mettes

Wetgeving was de aanleiding voor deze innovatie. De Arbowet uit 2010 stelt namelijk dat arbeid met minimale belasting moet worden uitgevoerd, zodat we allen gezond ons pensioen bereiken en gezond oud kunnen worden. Handmatig bestraten is toegestaan tot een gewicht van maximaal 4 kg. Kasseien zijn gemiddeld 8 kg per stuk, maar gezien het kleine aandeel in Nederland was hiervoor weinig aandacht. De Arbeidsinspectie gaf echter aan dat de weg – 1 km lang en 4 meter breed (excl. rabatstroken) – machinaal bestraat moest worden. Dit gaf een flinke wending aan het project.

Vijf aannemers werden uitgenodigd om de haalbaarheid van machinaal bestraten te bespreken. Drie daarvan schreven in op de aanbesteding met een beoordeling op beste prijs/kwaliteitverhouding voor het machinaal bestraten. Uitdaging is de ongelijkmatigheid van de keien die voor machines moeilijk te vatten is. Gebr. Beentjes kreeg de opdracht en ontwikkelde in drie maanden een prototype. Kern van de innovatie is de zuignaparmbalk om in een keer acht kasseien van de pallateerwagen te tillen en op de juiste plek in de weg te leggen. De uitvoering is januari 2022 gestart en verloopt goed.

Innoveren betekent koers houden om de innovatie door te zetten. De gesprekken met de markt werden als heel waardevol ervaren. Ook het mondeling toelichten van de plannen van aanpak zou veel toegevoegde waarde kunnen hebben voor volgende projecten. Belangrijk is dat de innovatie ook voor kasseiprojecten in andere gemeentes wordt ingezet.

https://www.stadswerk072.nl/project-munnikenweg

 

 

De geschiedenis van de infrastructuur

Maarten van Rossem – historicus en onder meer schrijver, spreker, podcaster en tv-persoonlijkheid (‘De slimste mens’, ‘Hier zijn de Van Rossems’) nam het publiek mee in de historie van de infrastructuur, in het bijzonder van de Munnikenweg.

Maarten van Rossem presenteert                                                      Foto: Pierre Mettes

Kasseien zijn on-Nederlands. In België en Duitsland komen ze veel vaker voor, onder meer in de (autovrije) binnensteden. Onduidelijk is waarom eind 19e eeuw voor 1 km Munnikenweg voor kasseien is gekozen. Voorheen was dit volgens Van Rossem een zandweg.

Infrastructuur is vaak beslissend voor hoe een economie en een natie functioneren. Eeuwenlang had ons land een fantastisch transportsysteem over water: de trekschuit, het eerste OV-systeem, getrokken door paarden op het jaagpad. Het systeem verliep volgens een spoorboekje: precies op tijd! Heel West-Nederland was erop aangesloten. Transport over water was met name geschikt voor zware lasten (luxe artikelen). Zandwegen waren met name in regenperiodes ongeschikt.

De Romeinen drukten een grote stempel op de infrastructurele ontwikkeling. De Middellandse Zee, midden in het Romeinse Rijk, was de kern van het infrastructurele systeem, onder meer voor voedsel uit Noord-Afrika. Ze waren meesters in de wegaanleg, altijd langs rivieren. Het was een uniek wegennet met afwatering waarover de legioenen zich snel konden verplaatsen, wat het Romeinse Rijk mede zo lang bij elkaar hield. Romeinen hadden veel contact met China. Met de verovering van Noord-Afrika door de Mohammedanen verdween ook het infrastructurele contact van Zuid-Europa met Afrika, wat verstrekkende gevolgen had.

De volgende infrastructurele ontwikkeling was de uitvinding van de stoommachine in 1712. Pas een eeuw later was er een werkende stoomlocomotief, met als oorzaak de extra druk die voor de beweging nodig was. Vanaf toen werden fossiele brandstoffen gebruikt. Kolen hebben de industriële revolutie die daarop volgende gestuurd, niet andersom!

Tussen Liverpool en Manchester reed in 1830 de eerste stoomlocomotief voor het transport van kolen (nog altijd te zien in het Henry Ford openluchtmuseum in Dearborn, nabij Detroit). Dit heeft geleid tot een gigantisch railinfrasysteem dat de wereld grondig heeft veranderd. Rails waren nodig: eerst van hout (gebruikelijk in de mijnen), vervolgens gietijzer, gesmeed ijzer en uiteindelijk staal.

De volgende ontwikkeling was de uitvinding van de auto, officieel in 1887: een Benz driewieler (een replica is te zien in het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart). Zodra de auto een massa-artikel werd, is aanzienlijk geïnvesteerd in complexe weginfrastructuur.

Bijzonder is dat de afgelopen twee eeuwen twee peperdure infrasystemen zijn gebouwd: railinfra en weginfra, waarbij het ruimtebeslag door weginfra drie keer zo groot is als dat van spoorinfra. Wat Maarten van Rossem betreft heeft de trein de voorkeur binnen Europa. Met de trein reizen geeft de emotie van reizen, zeker gezien de magnifieke stationshallen in onder meer Antwerpen en Londen.

Eén ding is zeker: infrastructuur heeft de wereld totaal veranderd!

 

 

 

 

Bericht van de voorzitter

10 Jaar geleden werd Infra Bindt opgericht om de infra in onze provincie een stimulans te geven. Opleidingen en praktijk brengen we bij elkaar, met succesvolle activiteiten. Een bijzondere bijeenkomst was onze jubileumviering op 12 oktober 2022 in het AFAS Stadion in Alkmaar, met bijna 200 gasten. Wij hadden met historicus Maarten van Rossem en Martijn Groot (Stadswerk 072) interessante sprekers! Lees vooral het verslag op onze website over de primeur van de Munnikenweg en de boeiende historie van de infrastructuur.

 

Gastlessen

In het nieuwe schooljaar zijn we weer snel gestart met onze gastlessen voor het voortgezet onderwijs. Er komen weer veel aanvragen binnen. Met 33 scholen hebben wij contact en al 27 gastlessen zijn vastgelegd. Voor 38 lessen zoeken wij nog gastdocenten en als die zijn ingevuld, staat de teller alweer op 65 gastlessen. We zijn blij met de grote belangstelling, zodat leerlingen een mooie indruk krijgen van onze sector.

 

Gastdocenten

We zijn ook blij met de inzet van onze gastdocenten, die ondanks hun volle agenda’s vrijwillig voor de klas willen staan om de infra te promoten. Het levert veel enthousiaste reacties op van de scholen en de gastdocenten zelf. Het is een dankbare taak, want de jeugd heeft de toekomst.

 

Nieuwe gastdocenten zijn zeer welkom, want vele handen maken licht werk! Tijdens de jubileumbijeenkomst kreeg ik diverse aanbiedingen van enthousiaste vakgenoten die ambassadeur voor de infra willen worden. Door de drukte heb ik echter geen namen kunnen opschrijven. U kunt zich als gastdocent bij mij aanmelden via info@infrabindt.nl.

 

Dag van de Gastdocent

29 september was de Dag van de Gastdocent. Veel gastdocenten kwamen bijeen om hun ervaringen te delen. Wat moet er veranderen aan de presentatie? Wat werkt en wat niet? Het bouwen van een brug zonder lijm is steeds een groot succes! De leerlingen puzzelen de brug in elkaar en maken er een wedstrijdje van wie de mooiste of langste brug kan maken. Marina van der Wal, praatte ons bij over pubers. Hoe pak je deze leeftijdsgroep op de juiste manier aan? Gezien de enthousiaste reacties willen we dit evenement volgend jaar in oktober herhalen.

 

Promotie Evenementen Techniek (PET’s)

Dit schooljaar nemen we weer deel aan de Promotie Evenementen Techniek (PET’s) voor het basisonderwijs. PET Gooi en Vechtstreek, PET IJmond, PET Alkmaar en PET West-Friesland Oost waren weer een groot succes. Infra Bindt werd hier vertegenwoordigd door de aannemers Dura Vermeer, De Bie, K_Dekker en Strukton Civiel die de leerlingen hielpen om een brug van papier te bouwen. Er kwamen mooie kunstwerkjes uit de bus, waarbij de ploeg met de sterkste brug een prijs won.

 

De PET’s in West-Friesland West, Haarlemmermeer, Haarlem en Zaanstad staan de komende maanden op het programma. Meer informatie is te vinden op www.petevents.nl en op www.techportal.nl.

 

Fijne feestdagen!

December komt eraan en daarom wens ik iedereen alvast een gezellige tijd toe en fijne feestdagen. Tot in het nieuwe jaar met vele leuke activiteiten!

Gert Oerlemans

voorzitter Infra Bindt

 

Kasseien van de Munnikenweg opgepakt met zuignappen                  Foto: Pierre Mettes

 

Open Dag Infra Bindt op 7 december 2022

Het is inmiddels een mooie traditie: de Open Dag van Infra Bindt. Dit jaar staat deze gepland op woensdag 7 december van 16.30 tot 20.30 uur. Gezien de goede ervaringen ook weer met de hulp van studenten van de verschillende infra-opleidingen.

De studenten zijn bij de invulling van de dag betrokken en laten de nieuwe talenten op de Open Dag kennismaken met de diverse opleidingen en facetten van de infra. Dit gebeurt met interessante opdrachten en een leuke kennisquiz in de opleidingshal, waarvoor de deelnemers hun hoofd kunnen gebruiken en hun behendigheid kunnen tonen. De bezoekers en de studenten zelf zijn hierover steeds zeer enthousiast. Voor de winnaar van het circuit is er een mooie prijs: een tablet ter waarde van € 500,-!

De organisatie zorgt voor een lekker hapje en drankje en bovendien voor alle nuttige informatie, zodat toekomstige studenten goed geïnformeerd aan een vervolgopleiding in de infra beginnen.

De Open Dag van Infra Bindt vindt plaats in het Infra Opleidingscentrum, Stationsplein 129 in Heerhugowaard. Met aankondigingen op social media hopen we een nieuwe groep jonge mensen enthousiast te maken voor de Open Dag en onze sector!